• Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.twojesrebro.com

 

Sprzedającym jest firma:

PRETORIA MAŁGORZATA KOWERDA

WARNOWO 61, 72-518 ŁADZIN

prowadząca działalność na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej,

wpisany pod numerem NIP: 542-195-41-65, Regon: 200033163 zwany także zamiennie „Usługodawcą”.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

- pod numerem telefonu Infolinii Konsumenckiej (Infolinii): 604444676

koszt połączenia za minutę w/g stawki operatora.

- korzystając z adresu poczty elektronicznej: sklep@twojesrebro.com

 

 • I. Definicje
 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 7. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.
 8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 9. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.twojesrebro.com, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 11. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
 • II. Zasady ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.twojesrebro.com
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 3. Sklep internetowy www.twojesrebro.com prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie www.twojesrebro.com są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet.
 6. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
 • III. Składanie zamówień
 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.twojesrebro.com są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 2. Prezentowane na stronach Sklepu Internetowego zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji Towarów nie oddają ich rzeczywistej wielkości i mają charakter wyłącznie informacyjny. Kamienie lub bursztyny mogą mieć inny odcień i(lub) faktura bursztynów i kamieni może się różnić od tych na zdjęciu. Dotyczy to też kształtów ręcznie rzeźbionych elementów ozdobnych ze srebra, kamieni i bursztynów.
 3. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową/telefonicznie/drogą mailową.
 4. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok - przyjęcie zamówienia potwierdzane jest w dni robocze godzinach 8:00-19:00.
 5. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
 6. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 7. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania zamiast paragonu fiskalnego faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki.
 8. W trakcie składania Zamówienia, Klient wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ale ich poprawianie czy usunięcie po realizacji Zamówienia nie jest możliwe bez jego usunięcia z rejestru, a rejestr służy do kontroli Urzędu Skarbowego.
 9. Dane podane przez Klienta służą tylko do procesu wykonania Zamówienia i stanowią integralną część ze sprzedanym towarem, sprzedający nie ma możliwości ingerencji w dane Klienta bez poinformowania konstruktora witryny. System witryny nie zapamiętuje danych i do zakupu nie trzeba się rejestrować, a tylko podać dane osoby płacącej i odbierającej towar.
 10. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
 11. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.
 12. Brak wpłaty oraz brak kontaktu przez okres 5 dni roboczych powoduje anulowanie Zamówienia.
 • IV. Koszty i termin wysyłki
 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Brak jest możliwości odbioru osobistego towarów.
 3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z regulaminem firm transportowych /poczta, kurier/. Orientacyjny czas dostawy to 24-48 h i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).
 4. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w zakładkę „wysyłka”.
 5. Naliczana jest zawsze jedna opłata za transport, niezależnie od ilości zakupionego towaru.
 6. Do każdej wysyłki /nie pojedynczego przedmiotu/ dodajemy 1 pudełeczko ozdobne GRATIS.
 • V. Płatności
 1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).
 2. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 3. W przypadku płatności kartą termin dostawy liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.
 4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 5. Dostępne formy płatności:
  • Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
  • Płatności online
  • BLIK
  • Alior Raty
  • przelew tradycyjny
  • płatność przy odbiorze (za pobraniem)
 • VI. Procedura reklamacji
 1. Produkty posiadają 12 miesięczną rękojmię, obowiązującą na terenie Polski. Klient może przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu rękojmi za pośrednictwem Sprzedającego.
 2. Reklamacje należy składać na adres Usługodawcy, powiadamiając pisemnie /e-mail/ i oczekiwać na dalsze instrukcje postępowania od Sprzedającego.
 3. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy - bądź bezpośrednio do producenta reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym.
 4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.
 5. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).
 6. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 5 niniejszego paragrafu, jeżeli natychmiast po otrzymaniu towaru niezgodnego z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia w dniu odbioru przesyłki.
 • VII. Odstąpienie od umowy - zwroty produktów

 1. Konsument, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy.

 2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres: sklep@twojesrebro.com bądź też listownie na adres: Małgorzata Kowerda, Warnowo 61, 72-518 Ładzin.

 3. Dokonując zwrotu prosimy o odesłanie produktu w stanie nienaruszonym wraz z dowodem zakupu. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia produktu zwrot nie zostanie uznany. W przypadku wysyłki towaru w ozdobnym pudełeczku, od zwracanej kwoty zostanie odliczony koszt pudełeczka - 10 zł.

 4. Reklamowany produkt należy wysłać na adres: Małgorzata Kowerda, Warnowo 61, 72-518 Ładzin.

 • VIII. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych
 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych . Dane są przekazywane dobrowolnie. Na podstawie art.32 ust.6 ustawy o ochronie danych osobowych, każda osoba może zażądać uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne,nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 3. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres sklep@twojesrebro.com
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie przez Usługodawcę Klientowi na podany adres e-mail specyfikacji Zamówienia oraz przekazanie wraz z zakupionym towarem dowodu zakupu. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.
 5. Zbiór danych o nazwie “Klienci” został zgłoszony do Głównego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych (GIODO)
 • IX. Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 3. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
 4. Wszelkie opisy, fotografie i inne zasoby intelektualne zawarte w witrynie sklepu www.twojesrebro.com są prawnie chronione i ich kopiowanie bez zgody właściciela jest zabronione.
 5. Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:
  • zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego
  • mediację
  • zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej
  • uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów, korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707.

 

Data opublikowania zmian regulaminu: 29.11.2018 r.

 

PRETORIA - TWOJA BIŻUTERIA SREBRNA