• Formularze reklamacji/zwrotu

 


I. WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO:
Imię i nazwisko Konsumenta: Miejscowość, data
   
Adres konsumenta:  
   
   
Adresat: Pretoria Norbert Paszkowski
  ul. Waleniowa 5/6
  85-435 Bydgoszcz
  e-mail: sklep@twojesrebro.com
  telefon: 604444676

FORMULARZ REKLAMACJI

Ja niżej podpisany przedstawiam co następuje:  
   
   
   
   Data zawarcia umowy:  
   
Data odbioru:  

 


II. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ:


 

Imię i nazwisko Konsumenta: Miejscowość, data
   
Adres konsumenta:  
   
   
Adresat: Pretoria Norbert Paszkowski
  ul. Waleniowa 5/6
  85-435 Bydgoszcz
  e-mail: sklep@twojesrebro.com
  telefon: 604444676FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ 
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Ja, niżej podpisany, niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
 
 
 
 
Data zawarcia umowy:  
   
Data odbioru: