biżuteria srebrna, okazja, promocja

allegro
allegro

www.kamac.com.plRegulamin


Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.twojesrebro.com 

Sprzedającym jest firma Pretoria Małgorzata Kowerda

Warnowo 61, 72-518 Ładzin

prowadzący działalność na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej,

wpisany pod numerem NIP: 542-195-41-65, Regon: 200033163 zwany także zamiennie „Usługodawcą”.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

- pod numerami telefonów Infolinii Konsumenckiej (Infolinii): 604444676

koszt połączenia za minutę w/g stawki operatora.

- korzystając z adresu poczty elektronicznej: sklep@twojesrebro.com

§ 1 Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin

jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług

drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości

prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych

w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu

niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego

na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

5. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

7. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem

Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.

8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny,

zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

9. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.twojesrebro.com,

za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów,

zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

11. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych

i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie

i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego

rodzaju sieci urządzenia końcowego.

§ 2 Zasady ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego

pod adresem www.twojesrebro.com

2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie

się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień.

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

3. Sklep internetowy www.twojesrebro.com prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie www.twojesrebro.com są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet.

6. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa,

np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

§ 3 Składanie zamówień

1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.twojesrebro.com są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

Prezentowane na stronach Sklepu Internetowego zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji Towarów nie oddają ich rzeczywistej wielkości i mają charakter wyłącznie informacyjny. Kamienie lub bursztyny mogą mieć inny odcień i(lub) faktura bursztynów i kamieni może się różnić od tych na zdjęciu. Dotyczy to też kształtów ręcznie rzeźbionych elementów ozdobnych ze srebra, kamieni i bursztynów.

2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową/telefonicznie/drogą mailową.

3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok - przyjęcie zamówienia potwierdzane jest w dni robocze godzinach 8:00-19:00.

4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

6. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania zamiast paragonu fiskalnego faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki.

7. W trakcie składania Zamówienia, Klient wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ale ich poprawianie czy usunięcie po realizacji Zamówienia nie jest możliwe bez jego usunięcia z rejestru, a rejestr służy do kontroli Urzędu Skarbowego.

8. Dane podane przez Klienta służą tylko do procesu wykonania Zamówienia i stanowią integralną część ze sprzedanym towarem, sprzedający nie ma możliwości ingerencji w dane Klienta bez poinformowania konstruktora witryny. System witryny nie zapamiętuje danych i do zakupu nie trzeba się rejestrować, a tylko podać dane osoby płacącej i odbierającej towar.

9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.

10. Brak wpłaty oraz brak kontaktu przez okres 5 dni roboczych powoduje anulowanie Zamówienia.

§ 4 Koszty i termin wysyłki

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie

albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym

formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem

Poczty Polskiej. Brak jest możliwości odbioru osobistego towarów.

3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z regulaminem firm transportowych /poczta, kurier/. Orientacyjny czas wysyłki to 2-3 dni i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu. 

4. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Klient

może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w zakładkę „wysyłka”.

5.Naliczana jest zawsze jedna opłata za transport, niezależnie od ilości zakupionego towaru.

6.Do każdej wysyłki o wartości minimum 30 zł /nie pojedynczego przedmiotu/ dodajemy 1 pudełeczko GRATIS.

7. 

§ 5 Płatności

1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).

2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru),

za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (PAYU, PAYPAL) lub przelewem

na konto bankowe sklepu.

§ 6 Brak odstąpienia od umowy:

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:


1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;


2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;


3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;


4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;


5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;


6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;


7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;


8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;


9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;


10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;


11) zawartej w drodze aukcji publicznej;


12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;


13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.).

§ 7 Procedura reklamacji

1. Produkty posiadają 12 miesięczną rękojmię, obowiązującą na terenie Polski. Klient może przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu rękojmi za pośrednictwem Sprzedającego.

2. Reklamacje należy składać na adres Usługodawcy, powiadamiając pisemnie /e-mail/ i oczekiwać na dalsze instrukcje postępowania od Sprzedającego.

3. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy - bądź bezpośrednio do producenta reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, dostępnym pod adresem: ….

Na czas trabsportu odpowiedzialność spoczywa na wysyłającym. Koszt zwracamy za list polecony. 

4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku

rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany

towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

5. Jeżeli towar jest niezgodny z umową /nie dotyczy to odcienia koloru kamieni oraz wzorów na nich/, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego

z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana

są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów

uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej

niezgodności. (Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży

konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).

6. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 5 niniejszego paragrafu, jeżeli natychmiast po otrzymaniu towaru niezgodnego z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia w dniu odbioru przesyłki.

§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego

w związku z zakupami jest Usługodawca.

2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być

przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz,

w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu

do treści swoich danych . Dane są przekazywane dobrowolnie. Na podstawie art.32 ust.6 ustawy o ochronie danych osobowych, każda osoba może zażądać uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne,nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

3. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów

we wprowadzanych danych:

a. W trakcie składania Zamówienia,

b. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie

wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres sklep@twojesrebro.com

4. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez

Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:

a. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez

przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.

b. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży

następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub

przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.

c. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie

teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

5.Zbiór danych o nazwie “Klienci” został zgłoszony do Głównego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych (GIODO)

§ 9 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy

z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności

za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy

z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie

Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -

Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem

zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według

przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks

postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

3.Wszelkie opisy, fotografie i inne zasoby intelektualne zawarte w witrynie sklepu www.twojesrebro.com są prawnie chronione i ich kopiowanie bez zgody właściciela jest zabronione.


Opis procedury reklamacyjnej:


Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem:


sklep@twojesrebro.com, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. 


Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,

datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, 

wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.


Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.


Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w 

prawidłowej postaci.


Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail 

bądź na adres poczty tradycyjnej.

 

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur.


Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Szczecinie.


Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce 


„Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 


Data opublikowania zmian regulaminu: 10.01.2018 r. 


PRETORIA - BIŻUTERIA SREBRNA

koszyk
Twój koszyk jest pusty
biżuteria srebrna, sklep wyprzedaż

dostawa
Przelew : 10.00zł
Pobranie : 15.00zł
Kurier : 20.00zł
Przesyłka zagraniczna : 18.00 zł
dostawa
Numery kont na które można wpłacać pieniądze
malachitmalachit


Twoja Biżuteria Srebrna 2018
Sklepy Internetowe

3tx.pl Katalog Darmowy Darmowy Katalog Katalog stron Katalog Vivanet.pl katalog Katalog katalog Katalog katalog Linki bezpośrednie Katalog
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.
Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.zamknij